Blog

FISIERUL STANDARD DE CONTROL FISCAL (SAF-T)

ORDIN Nr. 1783/2021 din 4 noiembrie 2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal

 Articol redactat de Dicu Teodora Michelle

Consilier juridic – Mir International Service

 1. Ce este FISIERUL STANDARD DE CONTROL FISCAL (SAF-T)?

       Este un standard folosit la nivel international utilizat pentru a se face transferul electronic de date din evidenta contabila  si fiscala, de la contribuabili/platitori, catre autoritatile fiscale si auditori. De asemenea SAF-T permite accesul organelor fiscale, la date contabile ale contribuabililor/platitorilor, ce sunt stocate si prelucrate, in mediul electronic. Contine date extrase automat din sistemele informatice ale contribuabililor/platitorilor, exportate si stocate, intr-un fisier de tip XML.

 • Care sunt TERMENELE DE TRANSMITERE DE CATRE CONTRIBUABILI/ PLATITORI A FISIERUL STANDARD DE CONTROL FISCAL?
 • Declaratia infomativa D406 se transmite in format electronic, data limita fiind:
 • ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare, respectiv luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”; –
 •  la termenul de depunere a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar, în cazul secţiunii „Active”; –
 •  la termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul secţiunii „Stocuri”
 • Contribuabilii/Plătitorii transmit Declaraţia informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată semestrul sau anul transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.
 • Contribuabilii care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA transmit Declaraţia informativă D406 trimestrial.
 • Data-limită pentru transmiterea declaraţiilor informative D406 privind fişierul standard de control fiscal este ultima zi calendaristică din luna depunerii, reprezentând luna calendaristică imediat următoare perioadei pentru care a fost pregătită declaraţia informativă.
 • 5.  Contribuabilii/Plătitorii beneficiază de o perioadă de graţie de:
 •  6 luni pentru prima raportare, respectiv cinci (cinci) luni pentru a doua raportare,
 •  4 luni pentru a treia raportare,
 •  3 luni pentru a patra raportare,
 •  2 luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF-T; –
 • 3 luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligaţia de transmitere trimestrială a fişierului SAF-T.
 •  Declaraţia informativă D406 pentru „Active” se poate transmite ca o declaraţie independentă, nefiind necesară introducerea tuturor secţiunilor/subsecţiunilor dintr-o Declaraţie informativă D406, ci doar a zonelor indicate ca fiind obligatorii pentru transmiterea acestui tip de informaţie.
 • Informaţiile privind „stocurile de produse” şi „producţie în curs” sunt transmise pe baza unei solicitări specifice din partea organelor fiscale centrale. În funcţie de perioada pentru care se solicită furnizarea informaţiilor privind stocurile prin fişierul standard de control fiscal (SAF-T), contribuabilii furnizează una sau mai multe declaraţii informative cuprinzând subsecţiunile din fişierul SAF-T relevante pentru „Stocuri”, separate pentru fiecare dintre lunile/trimestrele calendaristice cuprinse în perioada pentru care a fost trimisă solicitarea din partea organelor fiscale centrale.
 •  Declaraţiile informative D406 pentru „Stocuri” se depun în termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării. ( informatii, care se regasesc in ordinul n. 1783/2021- Anexa 4)

!!!! Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

 • In cazul in care contribuabilul a depus declaratia cu anumite erori, pe care le-a observat anterior, acesta poate depune pentru corectare, declaratii rectificative.
 • In cazul in care se identifica, de catre Agentia Nationala de Administratie Fiscala erori in declaratia D406 transmisa si pentru care a fost comunicata recipisa; acest lucru se semnaleaza contribuabilului, care retrasmite integral declaratia corectata. De asemenea nu se accepta trimiterea unui rectificari partiale.
 • Care sunt CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI, CARE AU OBLIGATIA DE DEPUNERE A SAFT-ULUI, PRIN INTERMEDIUL DECLARATIEI D406?
 •  regiile autonome
 •  institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
 •  societăţile pe acţiuni
 • societăţile în comandită pe acţiuni
 •  societăţile în comandită simplă
 •  societăţile în nume colectiv
 •  societăţile cu răspundere limitată
 •  societăţile/companiile naţionale
 •  organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti
 •  organizaţiile cooperatiste de consum
 •  organizaţiile cooperatiste de credit
 •  unităţile fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
 • persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
 •  persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
 • asociaţiile cu scop patrimonial;
 • asociaţiile/persoanele fără scop patrimonial;
 •  organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil;
 • societăţile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrare directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe);
 • Care sunt CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI, CARE NU AU OBLIGATIA DE DEPUNERE A FISIERULUI SAF-T?
 • persoanele fizice autorizate;
 • întreprinderile individuale;
 • întreprinderile familiale;
 • persoanele fizice care desfăşoară activităţi cu scop lucrative;
 • asociaţiile familiale;
 • societăţile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată şi cabinetele individuale de avocat;
 • societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale;
 • cabinetele medicale individuale;
 • societăţile profesionale practicieni în insolvenţă;
 • întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată;
 • instituţiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;
 • autorităţile administrative, indiferent de sursa lor de finanţare;

Pe site-ul oficial ANAF au fost publicate informatiile necesare, cu privire la raportarea prin SAF-T.